Gói Hosting Silver
—–

Silver #Pro 1
Dung lượng 2GB SSD
2 MYSQL
3 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
40GB Băng Thông
2.064.000
VND / 1 Năm
3.715.200
VND / 2 Năm
4.953.600
VND / 3 Năm

Silver #Pro 2
Dung lượng 3GB SSD
3 MYSQL
4 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
80GB Băng Thông
3.060.000
VND / 1 Năm
5.508.200
VND / 2 Năm
7.344.600
VND / 3 Năm

Silver #Pro 3
Dung lượng 4GB SSD
5 MYSQL
5 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
120GB Băng Thông
4.080.000
VND / 1 Năm
7.344.000
VND / 2 Năm
9.792.000
VND / 3 Năm

Silver #Pro 4
Dung lượng 5GB SSD
5 MYSQL
6 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
170GB Băng Thông
4.380.000
VND / 1 Năm
7.884.000
VND / 2 Năm
10.512.000
VND / 3 Năm

Silver #Pro 5
Dung lượng 6GB SSD
6 MYSQL
7 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
230GB Băng Thông
5.256.000
VND / 1 Năm
9.460.800
VND / 2 Năm
12.614.400
VND / 3 Năm

Silver #Pro 6
Dung lượng 7GB SSD
10 MYSQL
8 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
280GB Băng Thông
5.544.000
VND / 1 Năm
9.979.200
VND / 2 Năm
13.305.600
VND / 3 Năm

Silver #Pro 7
Dung lượng 8GB SSD
12 MYSQL
9 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
350GB Băng Thông
6.144.000
VND / 1 Năm
11.059.200
VND / 2 Năm
11.745.600
VND / 3 Năm

Silver #Pro 8
Dung lượng 10GB SSD
12 MYSQL
10 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
550GB Băng Thông
6.840.000
VND / 1 Năm
12.312.200
VND / 2 Năm
16.416.600
VND / 3 Năm
Gói Hosting Golden
—–

Golden_S1
Dung lượng 16GB SSD
15 MYSQL
20 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
600GB Băng Thông
9.480.000
VND / 1 Năm
18.012.000
VND / 2 Năm
25.596.000
VND / 3 Năm

Golden_S2
Dung lượng 20GB SSD
24 MYSQL
70 Tên Miền
1 Tài Khoản FTP
Backup hàng tuần
700GB Băng Thông
11.040.000
VND / 1 Năm
19.872.000
VND / 2 Năm
26.496.600
VND / 3 Năm

Golden01
Dung lượng 20GB SSD
40 MYSQL
200 Tên Miền
Miễn phí
Backup
41000GB Băng Thông
11.040.000
VND / 1 Năm
19.872.200
VND / 2 Năm
26.496.600
VND / 3 Năm

Golden02
Dung lượng 30GB SSD
70 MYSQL
300 Tên Miền
Miễn phí
Backup
1000GB Băng Thông
16.080.000
VND / 1 Năm
28.944.200
VND / 2 Năm
41.000.600
VND / 3 Năm

Golden02
Dung lượng 40GB SSD
100 MYSQL
400 Tên Miền
Miễn phí
Backup
1000GB Băng Thông
20.080.000
VND / 1 Năm
36.144.200
VND / 2 Năm
51.204.600
VND / 3 Năm

Golden03
Dung lượng 40GB SSD
100 MYSQL
400 Tên Miền
Miễn phí
Backup
1000GB Băng Thông
20.080.000
VND / 1 Năm
36.144.200
VND / 2 Năm
51.204.600
VND / 3 Năm

Golden04
Dung lượng 50GB SSD
150 MYSQL
500 Tên Miền
Miễn phí
Backup
1000GB Băng Thông
24.000.000
VND / 1 Năm
43.200.200
VND / 2 Năm
61.200.600
VND / 3 Năm

Golden05
Dung lượng 60GB SSD
250 MYSQL
600 Tên Miền
Miễn phí
Backup
1500GB Băng Thông
27.960.000
VND / 1 Năm
50.328.200
VND / 2 Năm
71.298.600
VND / 3 Năm
Gói Hosting Diamond
 

Diamond_01
Dung lượng 40GB SSD
100 MYSQL
400 Tên Miền
Miễn phí
Backup
1000GB Băng Thông
20.080.000
VND / 1 Năm
36.144.200
VND / 2 Năm
51.204.600
VND / 3 Năm

Diamond_02
Dung lượng 50GB SSD
150 MYSQL
500 Tên Miền
Miễn phí
Backup
1000GB Băng Thông
24.000.000
VND / 1 Năm
43.200.200
VND / 2 Năm
61.200.600
VND / 3 Năm

Diamond_03
Dung lượng 70GB SSD
250 MYSQL
700 Tên Miền
Miễn phí
2000GB Băng Thông
40GB Băng Thông
31.920.000
VND / 1 Năm
57.456.200
VND / 2 Năm
81.396.600
VND / 3 Năm

Diamond_VIP
Dung lượng tùy chọn
MYSQL tùy chọn
Tên Miền tùy chọn
Tài Khoản tùy chọn
Backup
Không Giới Hạn Băng Thông
Giá thương lượng
VND / 1 Năm
Giá thương lượng
VND / 2 Năm
Giá thương lượng
VND / 3 Năm